Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLE WWW.TOOTHY.CZ. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KUPUJÍCÍHO.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE:
  Společnost: Toothy Original s.r.o.
  identifikační číslo: 09728856
  společnost je zapsaná u: Městského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 46286
  kontaktní e-mail: info@toothy.cz
  Bankovní spojení FIO BANKA: 2401905336/2010
 1. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.

Způsob platby:
 • dobírkou
 • bankovním převodem
 • platební kartou - Comgate
 
Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží. 
 1. 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"   uprvují práva a povinnosti smluvních stran. Kupní smlouvy uzavírané mezi obchodní společností  Toothy Original  s.r.o jako prodávajícím (dále jen prodávající"  kupujícím (dále jen „kupující)

  3.2. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“).

  3.3. Podnikatelem je ve smyslu § 420 občanského zákoníku ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

  3.4. Ustanovení těchto VOP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, kteří jsou dále souhrnně označeni jako „kupující“.

  3.5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupraveny těmito VOP ani kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

  3.6. internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím internetových stránek na internetové adrese www.toothy.cz. 

   

  4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  4.1. Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu brandit-store.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí. 

  4.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách www.toothycz. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

  4.3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, jež bude zasláno neprodleně po obdržení objednávky prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty zadané kupujícím v rámci objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícími a prodávajícími vzájemná práva a povinnosti.

  4.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné.

  4.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je kupujícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

  4.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce

  4.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a jeho převzetím.

  4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

   4.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

   4.10. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

   4.11. Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží.

   

  5. CENA A ZPŮSOB PLATBY

  5.1. Cenou se pro účely těchto VOP rozumí částka, uvedená u každého zboží.

  5.2. Cena se hradí následujícími způsoby:

  5.2.1. dobírkou

  5.2.2. platební kartou (ComGate)

  5.2.4. předem bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet.

  5.3. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na příslušný účet. Plnou úhradou ceny se stává smlouva účinnou.

   

  6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

  6.1. Prodávající si nárokuje příslušnou dobu na expedici zboží, jež je uvedená u každého produktu

  6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty z důvodu přetížení pošty, svátků, nebo z důvodu výskytu jiných nepředvídatelných událostí. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci.

  6.3. V případě, že zákazník  poruší svou povinnost převzít  zboží, jehož kupní cena (+ náklady na dopravu) je hrazena dobírkou, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody spočívající v marně vynaložených nákladech na dopravu zboží a jeho případné uskladnění, a to fixní částkou 189 Kč. Prodávající je současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 2. 6.4. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou objednávku zvlášť.

   

  6.5. Kurýrní služby jsou zpoplatněny a jejich cena je uvedena u výběru možnosti dopravy. 

7.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Kupující může odstoupit od  smouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby, a to žádostí zaslanou elektronicky na email info@toothy.cz

7.1. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. 

7.2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Zvolil-li však kupující jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

7.3. Zboží musí být vráceno čisté, nepoškozené, a hygienicky neznehodnocené, v opačném případě je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu škody a nákladů nutných k vyčištění nebo opravě vráceného zboží a tyto náklady započítat proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny zboží.

7.4. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.5. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u produktů vyjmuté z obalu, a tím pádem hygienicky znehodnocené (bělící sady, zubí a mezizubní kartáčky, dentální nitě)

8.0. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  

8.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

8.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

8.4. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

8.5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

8.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 

 

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Poskytovatel se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může prodávající po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek. 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající za účelem splnění smlouvy zpracovává osobní údaje

10.2. Podrobnosti stanoví podmínky ochrany osobních údajů GDPR dostupné na internetové adrese www.toothy.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.  

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:  www.coi.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 12. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Máme absolutní důvěru v poskytování nejlepší soupravy na bělení zubů SOUČASNOSTI. Proto poskytujeme 100% záruku vrácení peněz.

Zaručujeme, že po použití naší soupravy na bělení zubů se odstín Vašich zubů zesvětlí minimálně o 1 odstín.

V nepravděpodobném případě, kdy zjistíte, že to není váš případ, Vám budou vráceny peníze.

Abyste získali záruku vrácení peněz, postupujte podle pokynů níže:

 1. Před použitím naší soupravy na bělení zubů si udělejte fotografii svých zubů s přiloženým vzorníkem, a fotografii všech neporušených a neotevřených bělících gelů. Fotografie zašlete na garance@toothy.cz
 2. Po dokončení celé kůry opět vyfoťte své zuby s přiloženým vzorníkem spolu s fotografií vypotřebovaných gelů
 3. Fotografie zašlete na garance@toothy.cz, spolu se žádostí o vrácení peněz
 4. Vaše žádost bude zpracována do 3 dnů od přijetí. Po jejím schválení nám zašlete LED přístroj a vypotřebované gely na níže uvedenou adresu.

 

Důležité:

 • Nezapomeňte odeslat svou žádost do 30 dnů od obdržení produktu / produktů.
 • Žádosti, které nesplňují tato kritéria, nebudou refundovány. Vyhrazujeme si právo odmítnout žádost o vrácení peněz v případě, že nejsme spokojeni s podpůrnými důkazy, které nám poskytnete. 
 • Naše záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na první nákup sady na bělení zubů a vylučuje všechny ostatní produkty, či budoucí objednávky bělení.
 • Reklamace se nevztahuje na měsíční sadu All White. U této sady případné reklamace proveďte již po dvou 6ti denních kúrách.
 • Garance se vztahuje jen na produkty koupené přímo na www.toothy.cz . Na objednávky z partnerských e-shopů či kamenných prodejen se garance nevztahuje.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od  1.3. 2019

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Prosíme, kontaktujte nás kdykoliv, odpovíme v nejbližším možném termínu. Nejpozději do 48 hodin (o víkendech do 72 hodin) Provozovatelem portálu je obchodní společnost   Toothy Original s.r.o.,  IČ: 09728856 .

Korespondenční adresa:

Okružní 101
Budyně nad Ohří, 411 18

Email:  info@toothy.cz
Tel: +420 720 530 546

Zpět do obchodu